Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu

9

Strateških područja

34

Cilja

46

Mjera

197

PokazateljaStrateško područje 1. Obrazovanje

Provedbom mjera ranijih javno-političkih dokumenata usmjerenih uključivanju romske nacionalne manjine kao i posljednjeg operativnog dokumenta (Akcijskog plana za razdoblje od 2013. do 2015. godine)...

Broj ciljeva: 7

Broj mjera: 14


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne vodi nezaposlene osobe po nacionalnosti, ali se procjenjuje da je krajem prosinca 2017. godine bilo evidentirano ukupno 4.206 nezaposlenih pripadnika romske nacionalne...

Broj ciljeva: 5

Broj mjera: 5


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Specifičan socioekonomski položaj romske nacionalne manjine u velikoj mjeri određuje njihov status kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Romska populacija suočava se s različitim izazovima...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 2


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) kojim su utvrđeni korisnici i prava koja mogu ostvariti. Pripadnici nacionalnih manjina sukladno...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 2


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Fenomen „romskih naselja“, tj. specifičnih lokacija naseljenih Romima, znak je prostorne segregacije značajnog dijela romske nacionalne manjine. „Naselja“ osim niskog standarda stanovanja, prenapučenosti...

Broj ciljeva: 4

Broj mjera: 3


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Na području uključivanja u društveni i kulturni život nastavljen je trend unaprjeđenja kvalitete programa koji doprinose očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta u cjelini te kvalitetnije integracije...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 6


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Ne postoji čak ni približno točan brojčani podatak o broju Roma u Hrvatskoj koji nemaju riješen status (privremeni boravak, stalni boravak, državljanstvo). Iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova...

Broj ciljeva: 5

Broj mjera: 3


Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Kreiranje mjera u ovom strateškom području počiva najvećim dijelom na nalazima i preporukama vanjske evaluacije Nacionalne strategije. Nedostatnost nalaza evaluacije u kontekstu kreiranja mjera u ovom...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 8


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Republika Hrvatska u međunarodnom kontekstu posebnu pažnju posvećuje poštivanju prava Roma i snaženju njihova uključivanja u sve aktivnosti u društvu, dok na nacionalnom planu svoje aktivnosti temelji...

Broj ciljeva: 1

Broj mjera: 3


Strateško područje 1. Obrazovanje

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Broj mjera: 1


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Broj mjera: 3


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske...

Broj mjera: 3


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Broj mjera: 1


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Broj mjera: 3


Cilj 1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Broj mjera: 2


Cilj 1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Broj mjera: 1


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 1


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Broj mjera: 0


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 1


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 1


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Cilj 3.1. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Broj mjera: 1


Cilj 3.2. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

Broj mjera: 0


Cilj 3.3. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Broj mjera: 1


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Broj mjera: 1


Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Broj mjera: 1


Cilj 4.3. Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Broj mjera: 0


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Broj mjera: 1


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Broj mjera: 1


Cilj 5.3. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Broj mjera: 0


Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Broj mjera: 1


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Broj mjera: 2


Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Broj mjera: 2


Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Broj mjera: 2


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Cilj 7.1. Podići razinu informiranosti i potaknuti pripadnike romske zajednice na punu suradnju u postupcima rješavanja njihova statusa

Broj mjera: 0


Cilj 7.2. Uspostaviti mehanizme za brže i učinkovitije rješavanje statusnih pitanja Roma u Republici Hrvatskoj

Broj mjera: 1


Cilj 7.3. Unaprijediti međuresornu suradnju nadležnih tijela s reprezentativnim predstavnicima (npr. članovi vijeća romske nacionalne manjine i predstavnici) romske nacionalne manjine u suzbijanju diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0


Cilj 7.4. Osigurati i unaprijediti provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva od strane nadležnih tijela na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj) i provedba svih ostalih propisa i zakona uz primjenu antidiskriminacijskih načela (obrazovanje, stanovanje,...

Broj mjera: 1


Cilj 7.5. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Broj mjera: 1


Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Broj mjera: 5


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinaka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj mjera: 1


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Cilj 9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Broj mjera: 3Strateško područje 1. Obrazovanje

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Mjera 1.1.1. Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama

Nositelj mjere: Agencija za odgoj i obrazovanje

Broj pokazatelja: 2


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Mjera 1.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.3. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske...

Mjera 1.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.3.3. Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Mjera 1.4.1. Provedba stručne procjene stanja i potreba u područjima s većim brojem stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine s preporukama za modalitete smanjenja broja razrednih odjela u koje su uključeni samo pripadnici romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Mjera 1.5.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.5.2. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.5.3. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Mjera 1.6.1. Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.6.2. Sufinanciranje smještaja u učeničkim i studentskim domovima redovnim studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Mjera 1.7.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.1.1. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.2.1. Provoditi senzibilizaciju poslodavaca i informiranje o mogućnostima korištenja mjera za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine te istražiti potrebe poslodavaca kako bi se pripremilo nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine za uspješno zapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 4


Mjera 2.2.2. Praćenje i analiza zastupljenosti i zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u tijelima državne uprave te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 2


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.4.1. Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene prema stjecanju i razvijanju vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena i mladih, za samozapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 4


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.5.1. Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 3


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Cilj 3.1. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Broj pokazatelja: 1


Cilj 3.3. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Mjera 3.3.1. Unaprjeđenje preventivnog djelovanja u svrhu smanjivanja raširenosti konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom zajednicom

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Broj pokazatelja: 2


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Mjera 4.1.1. Edukacija stručnih radnika centara za socijalnu skrb radi usvajanja novih znanja i vještina koja će doprinijeti boljoj učinkovitosti rada s pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Broj pokazatelja: 2


Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Mjera 4.2.1. Unapređenje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Broj pokazatelja: 2


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Mjera 5.1.1. Podrška izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za lokacije naseljene Romima, odnosno aktivnosti prostorno-planskog uređenja kao prostorno planskog preduvjeta za integraciju njihovih građevina u prostorne i funkcionalne sustave postojećeg naselja

Nositelj mjere: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Broj pokazatelja: 1


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Mjera 5.2.1. Izgradnja obiteljskih kuća u legaliziranom romskom naselju u Dardi

Nositelj mjere: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Broj pokazatelja: 1


Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Mjera 5.4.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Mjera 6.1.1. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim jezicima i na hrvatskom jeziku)

Nositelj mjere: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 2


Mjera 6.1.2. Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija te o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima te pravima i obvezama na području suzbijanja diskriminacije s posebnim naglaskom na položaj Romkinja

Nositelj mjere: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 1


Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Mjera 6.2.1. Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja prava zastupljenosti u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 1


Mjera 6.2.2. Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicma lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 3


Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Mjera 6.3.1. Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Nositelj mjere: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 3


Mjera 6.3.2. Educirati romske udruga iz područja športa za uključivanje u natječaje za sufinanciranje športskih programa koje provodi Središnji državni ured za šport

Nositelj mjere: Ministarstvo turizma i sporta

Broj pokazatelja: 1


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Cilj 7.2. Uspostaviti mehanizme za brže i učinkovitije rješavanje statusnih pitanja Roma u Republici Hrvatskoj

Mjera 7.2.1. U povodu podnesenog zahtjeva za reguliranje privremenog, odnosno stalnog boravka, Romima koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom, a nemaju utvrđen državljanski status niti putnu ispravu države podrijetla, provjerit će se, uz njihovu pisanu suglasnost, njihov državljanski status i mogućnost utvrđivanja državljanstva u državi podrijetla

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj pokazatelja: 1


Cilj 7.4. Osigurati i unaprijediti provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva od strane nadležnih tijela na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj) i provedba svih ostalih propisa i zakona uz primjenu antidiskriminacijskih načela (obrazovanje, stanovanje,...

Mjera 7.4.1. Stručno usavršavanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u provođenju mjera iz "Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje", njihova senzibilizacija u pogledu rada s manjinskim skupinama, posebno pripadnicima romske zajednice, u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i uvažavanja te sprječavanja svih oblika diskriminacije

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj pokazatelja: 2


Cilj 7.5. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Mjera 7.5.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj pokazatelja: 3


Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Mjera 8.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 7


Mjera 8.1.2. Osnaživanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.1.3. Raspodjela financijskih sredstava pomoći za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.1.4. Poticaji i podrška programima i projektima jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i javnih ustanova

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Mjera 8.1.5. Poticaji i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinaka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 8.2.1. Povećanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece i žena pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 8.2.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 5


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Mjera 8.3.1. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Cilj 9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Mjera 9.1.1. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava - u slučaju kada se dokumenti odnose na ljudska i manjinska prava Roma

Nositelj mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Broj pokazatelja: 1


Mjera 9.1.2. Unapređenje suradnje s Vijećem Europe

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 4


Mjera 9.1.3. Unapređenje suradnje s Europskom komisijom i tijelima Europske unije

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2Id Naziv Status Vrijedi od Vrijedi do

Molimo pričekajte...