Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu

9

Strateških područja

34

Cilja

46

Mjera

197

PokazateljaStrateško područje 1. Obrazovanje

Provedbom mjera ranijih javno-političkih dokumenata usmjerenih uključivanju romske nacionalne manjine kao i posljednjeg operativnog dokumenta (Akcijskog plana za razdoblje od 2013. do 2015. godine)...

Broj ciljeva: 7

Broj mjera: 14


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne vodi nezaposlene osobe po nacionalnosti, ali se procjenjuje da je krajem prosinca 2017. godine bilo evidentirano ukupno 4.206 nezaposlenih pripadnika romske nacionalne...

Broj ciljeva: 5

Broj mjera: 5


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Specifičan socioekonomski položaj romske nacionalne manjine u velikoj mjeri određuje njihov status kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Romska populacija suočava se s različitim izazovima...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 2


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) kojim su utvrđeni korisnici i prava koja mogu ostvariti. Pripadnici nacionalnih manjina sukladno...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 2


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Fenomen „romskih naselja“, tj. specifičnih lokacija naseljenih Romima, znak je prostorne segregacije značajnog dijela romske nacionalne manjine. „Naselja“ osim niskog standarda stanovanja, prenapučenosti...

Broj ciljeva: 4

Broj mjera: 3


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Na području uključivanja u društveni i kulturni život nastavljen je trend unaprjeđenja kvalitete programa koji doprinose očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta u cjelini te kvalitetnije integracije...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 6


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Ne postoji čak ni približno točan brojčani podatak o broju Roma u Hrvatskoj koji nemaju riješen status (privremeni boravak, stalni boravak, državljanstvo). Iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova...

Broj ciljeva: 5

Broj mjera: 3


Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Kreiranje mjera u ovom strateškom području počiva najvećim dijelom na nalazima i preporukama vanjske evaluacije Nacionalne strategije. Nedostatnost nalaza evaluacije u kontekstu kreiranja mjera u ovom...

Broj ciljeva: 3

Broj mjera: 8


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Republika Hrvatska u međunarodnom kontekstu posebnu pažnju posvećuje poštivanju prava Roma i snaženju njihova uključivanja u sve aktivnosti u društvu, dok na nacionalnom planu svoje aktivnosti temelji...

Broj ciljeva: 1

Broj mjera: 3


Strateško područje 1. Obrazovanje

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Broj mjera: 1


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Broj mjera: 3


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske...

Broj mjera: 3


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Broj mjera: 1


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Broj mjera: 3


Cilj 1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Broj mjera: 2


Cilj 1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Broj mjera: 1


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 1


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Broj mjera: 0


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 1


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 1


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Cilj 3.1. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Broj mjera: 1


Cilj 3.2. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

Broj mjera: 0


Cilj 3.3. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Broj mjera: 1


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Broj mjera: 1


Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Broj mjera: 1


Cilj 4.3. Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Broj mjera: 0


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Broj mjera: 1


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Broj mjera: 1


Cilj 5.3. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Broj mjera: 0


Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Broj mjera: 1


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Broj mjera: 2


Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Broj mjera: 2


Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Broj mjera: 2


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Cilj 7.1. Podići razinu informiranosti i potaknuti pripadnike romske zajednice na punu suradnju u postupcima rješavanja njihova statusa

Broj mjera: 0


Cilj 7.2. Uspostaviti mehanizme za brže i učinkovitije rješavanje statusnih pitanja Roma u Republici Hrvatskoj

Broj mjera: 1


Cilj 7.3. Unaprijediti međuresornu suradnju nadležnih tijela s reprezentativnim predstavnicima (npr. članovi vijeća romske nacionalne manjine i predstavnici) romske nacionalne manjine u suzbijanju diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0


Cilj 7.4. Osigurati i unaprijediti provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva od strane nadležnih tijela na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj) i provedba svih ostalih propisa i zakona uz primjenu antidiskriminacijskih načela (obrazovanje, stanovanje,...

Broj mjera: 1


Cilj 7.5. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Broj mjera: 1


Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Broj mjera: 5


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinaka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj mjera: 1


Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Cilj 9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Broj mjera: 3Nije pronađena niti jedna mjeraNema niti jedne mjere za koju je prijavljeni korisnik u ulozi nositelja/sunositelja


Id Naziv Status Vrijedi od Vrijedi do

Molimo pričekajte...