Provedba mjere 6.1.1 za 2019. godinu

Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim jezicima i na hrvatskom jeziku)
Nositelj
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Iznos predviđenih sredstava
2.733.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
1.496.060,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
1.496.060,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe
Savjet za nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Savjet) sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, provodi mjeru Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim jezicima i na hrvatskom jeziku) na način da sufinancira:

programe kulturne autonomije udruga romske nacionalne manjine koji su posvećeni izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskom jeziku i hrvatskom jeziku), programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija koji doprinose očuvanju i njegovanju kulturne baštine Roma i njihovog jezičnog identiteta, a čime pripadnici romske nacionalne manjine istovremeno integracijom u društvo daju i doprinos kulturnom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.

Odabir sufinanciranih programa uvjetovan je njihovom kvalitetom, brojem članova udruge i ustanove, dužinom djelovanja, ostvarivanjem značajnih rezultata u očuvanju romskog kulturnog identiteta s ciljem motiviranja i poticanja pripadnika na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje manjine i same zajednice kao cjeline te na opravdano i namjensko korištenje sredstava. Iznos proračunskih sredstava za sufinanciranje ovisi isključivo o masi sredstava osiguranih u Državnom proračunu, u razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu, a tijekom 2019. godine za navedene programe Odlukom o rasporedu sredstva osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu odobreno je ukupno 504.000,00 kuna.

Nadalje, Savjet za nacionalne manjine je u 2019. godini financirao programe usuglašeni s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

Sukladno Odluci o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini („Narodne novine", broj 46/19), za pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine osigurano je 840.000,00 kuna.

Na 85. sjednici Savjeta za nacionalne manjine, na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), a u vezi s člankom 13. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologijom praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine", broj 105/16), Savjet za nacionalne manjine je jednoglasno donio Odluku kojom je dodijeljen:

  • Općini Darda iznos od 200.000,00 kuna za izgradnju spojne ceste u Dardi;
  • Gradu Grubišno polje iznos od 150.000,00 kuna za izgradnju Društvenog doma;
  • Gradu Kutini iznos od 180.000,00 kuna za izgradnju Društvenog doma;
  • Općini Nedelišće iznos od 130.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za sportski park s dječjim igralištem i Doma kulture Parag te za stvaranje planskih i prostornih preduvjeta u k.o. Trnovac;
  • Gradu Valpovo iznos od 80.000,00 kuna za nabavu multifunkcionalnih i modernih igrala, te sportskog terena;
  • Gradu Sisku iznos od 100.000,00 kuna za projektiranje uređenja kanala oborinske odvodnje i autobusnog stajališta uz cestu kroz naselje Palanjek.

Ministarstvo kulture i medija je partner u provedbi mjere Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske književne i kulturne građe (na romskim i hrvatskom jeziku).
U 2019. godini putem javnog poziva za financiranje programa javnih potreba u kulturi financirano je ukupno 9 programa romske nacionalne manjine u ukupnom iznosu od 152.060,00 kuna kako slijedi:

Programi književno-nakladničke djelatnosti i otkup knjiga

1.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Otkup knjige:

„I mi smo branili Hrvatsku: Romi u Domovinskom ratu“, Borna Marinić

9.960,00 kn

 

2.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Otkup knjige:

„Hrvatsko-romski rječnik“, Dijana Vlatković, Ljatif Demir

12.000,00 kn

 

3.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Otkup knjige:

„Stradanje Roma u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata“, dr.sc. Danijel Vojak, Ivo Pejaković

3.600,00 kn

 

Ukupno za otkup knjiga:

25.560,00 kn

 

Programi međunarodne kulturne suradnje

 

4.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen, 2019., Republika Hrvatska, romsko groblje Uštica

30.000,00 kn

 

5.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Svjetski dan Roma 2019., Republika Hrvatska, Zagreb

20.000,00 kn

 

6.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Svjetski dan romskog jezika 2019., Republika Hrvatska, Zagreb

20.000,00 kn

 

7.       

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Dramska večer s romskim umjetnicima, Republika Hrvatska, Zagreb

50.000,00 kn

 

8.       

Udruga mladih Roma „Romska budućnost“ Rijeka

„Poticanje transverzalnih vještina i antidiskriminacija“ (BASTA ili DOSTA)

5.000,00 kn

 

9.       

Udruga mladih Roma „Romska budućnost“ Rijeka

„Education of youth in culture-EYC“, Turska

1.500,00 kn

 

Ukupno programi međunarodne kulturne suradnje

126.500,00 kn

 Sredstva za Otkup knjiga osigurana su u okviru proračuna Ministarstva kulture i medija na poziciji A781002 – Izdavačka djelatnost, a za programe međunarodne kulturne suradnje na poziciji A565034 – Međunarodna kulturna suradnja.

Postignuća i problemi

Provedenom mjerom je postignuta pozitivna percepcija romske kulture i identiteta kako unutar romske nacionalne manjine tako i unutar većinske populacije te društva u cjelini. Problem je što ovaj segment nije dovoljno medijski popraćen i na tome treba aktivno i intezivno raditi s ciljem da se javnosti ukaže na pozitivne učinke romske kulture i identiteta za društvo u cjelini.


Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Mjera je uspješno provedena unutar zadanog roka i  osiguran je njen kontinuitet koji obuhvaća i iduće razdoblje.
Pojašnjenje EN

The measure was successfully implemented within set deadline and its continuity is ensured which includes the next period as well.

Broj programa i organizacija


Broj programa:
10
Broj organizacija:
4

Područje programa (kulturna autonomija, kulturna manifestacija, informiranje, izdavaštvo i sl.)


Kulturni amaterizam:
Folklorna sekcija, muzička sekcija, radionice Kluba žena i Kluba mladih
Kulturne manifestacije:
17. godišnji koncert, Dom kulture u Dardi; Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen, Romsko groblje Uštica, Jasenovac; Svjetski dan romskog jezika, Hotel Panorama, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Muzej suvremene umjetnosti; Svjetski dan Roma, Hrvatsko narodno kazalište Zagreb, 08.04.2019.; "Romski dani kulture u Belom Manastiru", Beli Manastir (Gradski trg, Etnološki centar baranjske baštine).
Informiranje:
Phralipen - glasilo romske nacionalne manjine, brojeva: 4, 220x320 mm; 82 stranice + ovitak; autorske fotografije; četiri boje, naklada: 3500; Budućnost/Anglunipe- brojeva:4, A4 format, 30-36 stranica, digitalne fotografije, višebojni, naklada: 1000.
Izdavaštvo:
Zbornik - Svjetski dan romskog jezika 2018. godine, Veljko Kajtazi, A4, 210X280 mm, str.: 200, naklada: 1500 primjeraka; Planirano i ostvareno: Desetogodišnji rad na međunarodonom pozicioniranju romskog jezika, Veljko Kajtazi, A4, 210x280 mm, str.: 200, naklada: 3000.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, 3811 tekuće donacije u novcu Nacionalno financiranje Savjet za nacionalne manjine 504.000,00 kn Državni proračun
A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna Nacionalno financiranje Savjet za nacionalne manjine 840.000,00 kn Državni proračun
A781002 - Izdavačka djelatnost Nacionalno financiranje Ministarstvo kulture i medija 25.560,00 kn Državni proračun
A565034 - Međunarodna kulturna suradnja Nacionalno financiranje Ministarstvo kulture i medija 126.500,00 kn Državni proračun

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...