Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

NPUR
Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Naziv područja
Uključivanje u društveni i kulturni život
Opći cilj strateškog područja

Osnažiti pripadnike romske nacionalne manjine za sudjelovanje u društvenom, kulturnom i javnom životu, radi smanjivanja jaza između pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostalo stanovništvo.

Posebni cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Broj pokazatelja: 7


Posebni cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na žene, u javni i politički život lokalne zajednice

Broj pokazatelja: 7


Posebni cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i...

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...