Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Opis strateškog područja

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne vodi nezaposlene osobe po nacionalnosti, ali se procjenjuje da je krajem prosinca 2017. godine bilo evidentirano ukupno 4.206 nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, što je činilo 2,24 % od ukupne stope nezaposlenosti u Hrvatskoj. U 2017. godini ukupno je 6.708 osoba (2.967 ž) uključeno u proces osnaživanja za uključivanje u tržište rada aktivnostima kao što su informiranje/tribine, individualna savjetovanja ili grupna savjetovanja za stjecanje vještina traženja posla. Aktivnostima grupnih informiranja o samozapošljavanju te savjetovanju o pokretanju posla bilo je obuhvaćeno 20 osoba (8 ž). U okviru mjera za poticanje zapošljavanja u 2017. godini ukupno je zaposleno 681 osoba (262 ž).

Ukupan se broj oglašenih slobodnih radnih mjesta iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje povećao, što je omogućilo nove prilike za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine. U 2016. godini na otvorenom tržištu rada (bez uključivanja u poticajne mjere zapošljavanja) ukupno je zaposleno 566 pripadnika romske nacionalne manjine (180 ž), a u 2017. godini 788 osoba (234 ž).

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje pozitivne klime kod poslodavaca, a u cilju boljeg zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine, što je dovelo do povećanja broj zaposlenih Roma na otvorenom tržištu rada (bez uključivanja u poticajne mjere zapošljavanja). Ukupan broj posjeta poslodavcima s ciljem utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u 2017. godini iznosio je 158.

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada.Istaknimo i da Hrvatski zavod za zapošljavanje značajno i gotovo kontinuirano povećava financijska sredstva za provedbu mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba pripadnika romske nacionalne manjine te su u tu svrhu značajno povećana financijska sredstva za provedbu mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

S obzirom na to da Hrvatski zavod za zapošljavanje ne prati nezaposlene osobe prema nacionalnosti, već broj nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine procjenjuje posredno, prema prebivalištu iz kojih se osobe prijavljuju u evidenciju nezaposlenih osoba, prema uvjerenjima koje traže za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi te prema poznavanju romskog ili bajaškog rumunjskog jezika, izazov su i dalje poteškoće u prikupljanju točnih statističkih podataka. Otežavajuća okolnost pri stvaranju baze nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine je i činjenica da se osobe romske nacionalne manjine često deklariraju različito. Stoga za pojedine mjere nije bilo moguće utvrditi točan broj korisnika mjere, već samo procjene.

Mogućnosti društvenog poduzetništva u prethodnom su periodu nedovoljno iskorištene, iako već postoje važna iskustva u Međimurju i Koprivnici. I pored nedvojbenih uspjeha nekih mjera, kao što su javni radovi, i nedavno istraživanje EU-MIDIS II (2016.) pokazuje dimenzije problema na području zapošljavanja. Primjerice stopa plaćenog posla za Rome između 20. i 64. godine, uključujući samozapošljavanje, povremeni rad i rad u prethodna četiri tjedna u Republici Hrvatskoj je 10 %, dok je prosjek drugih država članica Europske unije 30 %, što je zasigurno povezano i s velikim udjelom Roma bez ikakva formalnog obrazovanja (ISCED 0) u sve tri dobne skupine u Republici Hrvatskoj: od 16. do 24. godine 5 % (EU 6 %), od 25. do 44. godina 28 % (EU 11 %) i više od 45 godina 46 % (EU 23 %). Uz to što se i u ovim podatcima uočavaju izvjesni napreci na području obrazovanja, izjednačavanju mogućnosti pripadnika romske nacionalne manjine bitno će doprinijeti i planirane aktivnosti u borbi protiv diskriminacije na ovom području, čiji značaj potvrđuju i istraživanja. Tako EU-MIDIS II navodi da je čak 50 % ispitanih Roma u Republici Hrvatskoj potvrdilo diskriminaciju prilikom traženja posla u posljednjih pet godina (prosjek EU-a prema istom izvoru iznosi 40 %), no s obzirom na to da je stopa onih koji su potvrdili diskriminaciju prilikom traženja posla u posljednjih 12 mjeseci u Republici Hrvatskoj smanjena na 29 % (prosjek EU-a prema istom izvoru iznosi 16 %), zamjećuje se i relativan uspjeh dosadašnjih aktivnosti.

Dodatne napore zahtijeva i visoka stopa mladih osoba koje nisu zaposlene niti su na školovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET skupina). Sličan pokazatelj izračunat za Rome u dobi između 16 i 24 godine na temelju stopa „plaćenog rada“ iz istraživanja EU-MIDIS II pokazuje da udio mladih Roma koji nisu zaposleni niti su na školovanju ili osposobljavanju u prosjeku iznosi 63 % – u usporedbi s 12 % opće populacije iste dobne skupine u EU-28. U Republici Hrvatskoj stopa je najviša u uspoređenim državama članicama EU-a i iznosi u prosjeku 77 %, odnosno 72 % za muškarce i čak 82 % za žene. Podatak osobito zabrinjava u usporedbi s podatcima EUROSTAT-a za opću populaciju koji za Republiku Hrvatsku navode stopu od 19 %. Tranzicija između obrazovanja i zapošljavanja time je potvrđena kao osobit izazov za mlađe dobne skupine.

Iznos predviđenih sredstava
27.453.000,00 kn

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 1


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Broj mjera: 0


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 1


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 1Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.1.1. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.2.1. Provoditi senzibilizaciju poslodavaca i informiranje o mogućnostima korištenja mjera za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine te istražiti potrebe poslodavaca kako bi se pripremilo...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 4


Mjera 2.2.2. Praćenje i analiza zastupljenosti i zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u tijelima državne uprave te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 2


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.4.1. Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene prema stjecanju i razvijanju vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena i mladih, za samozapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 4


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.5.1. Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...