Strateško područje 4. Socijalna skrb

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Socijalna skrb
Opis strateškog područja

Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) kojim su utvrđeni korisnici i prava koja mogu ostvariti. Pripadnici nacionalnih manjina sukladno Zakonu nisu navedeni kao zasebna korisnička skupina, već se na njih primjenjuju isti uvjeti kao i na pripadnike većinskog naroda.

Pripadnici romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj su u značajnoj mjeri obuhvaćeni sustavom socijalne skrbi. Prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koji se prikupljaju radi praćenja stanja u sustavu, vidljivo je da je romska nacionalna manjina naglašeno više prisutna među korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi nego što je njihovo učešće u općoj populaciji. Prema istraživanju koje je proveo Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina čak 84,7% romskih kućanstava koristi barem jedan oblik socijalne pomoći, a najviše ih koristi zajamčenu minimalnu naknadu - 53,7% (Kunac S., Klasnić K., Lalić S. 2018.). Najveći broj pripadnika romske nacionalne u sustavu socijalne skrbi korisnici su prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Visina zajamčene minimalne naknade izračunava se u postotku od osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade, a ovisi o vrsti korisnika (samac/kućanstvo), radnoj sposobnosti za samce, o broju odraslih članova i djece u kućanstvu te činjenici samohranog roditeljstva. Osnovicu za izračun zajamčene minimalne naknade određuje Vlada Republike Hrvatske, a trenutno iznosi 800,00 kn.

Od socijalnih usluga pripadnici romske nacionalne manjine često koriste pravo na savjetovanje i pomagnje. Ova se usluga pruža korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljeg boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Značajno područje socijalne skrbi u odnosu na romsku populaciju je i područje obiteljsko-pravne zaštite.

Unatoč činjenici da su pripadnici romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u značajnoj mjeri obuhvaćeni sustavom socijalne skrbi, siromaštvo i isključenost su i nadalje veliki problemi u romskoj zajednici. Životni standard Roma u Republici Hrvatskoj izrazito je nizak. Niska razina obrazovanja, niska stopa zaposlenosti, stanovanje u lošim uvjetima neki su od čimbenika koji u međusobnoj uzročno-posljedičnoj vezi doprinose stalno prisutnoj marginalizaciji ove skupine stanovništva te njihovoj ovisnosti o socijalnoj, odnosno društvenoj skrbi.

U Republici Hrvatskoj najviše Roma živi na području nadležnosti 11 centara za socijalnu skrb i podružnica centara (Beli Manastir, Čakovec, Koprivnica, Kutina, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin, Peščenica i Sesvete), stoga će se mjere provoditi na području nadležnosti navedenih centara. Na području nadležnosti ovih centara živi 77,84% ukupne romske populacije u Republici Hrvatskoj, a na području nadležnosti svakog centra živi više od 500 pripadnika romske nacionalne manjine. 

Iznos predviđenih sredstava
4.040.000,00 kn

Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Broj mjera: 1


Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Broj mjera: 1


Cilj 4.3. Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Broj mjera: 0Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Mjera 4.1.1. Edukacija stručnih radnika centara za socijalnu skrb radi usvajanja novih znanja i vještina koja će doprinijeti boljoj učinkovitosti rada s pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Broj pokazatelja: 2


Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Mjera 4.2.1. Unapređenje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Broj pokazatelja: 2


Cilj 4.3. Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Molimo pričekajte...