Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Opis strateškog područja

Fenomen „romskih naselja“, tj. specifičnih lokacija naseljenih Romima, znak je prostorne segregacije značajnog dijela romske nacionalne manjine. „Naselja“ osim niskog standarda stanovanja, prenapučenosti i uglavnom neuređenog okoliša obilježava i karakter privremenosti. Mnoga romska naselja nisu evidentirana u postojećim prostornim planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa je i dalje potrebno donošenje novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih prostornih planova, sukladno stanju na terenu, što je detektirano kao problem. Prihvaćanje inicijative za donošenje, odnosno izmjene i dopune prostornih planova kao i odluka hoće li ga se usvojiti ostaje na predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Osim navedenog, u legalizaciji kuća i naselja postoji i problem troškova koje mnoge romske obitelji ne mogu pokrivati same, što dovodi do toga da čak i u slučajevima u kojima su naselja legalizirana i imaju komunalnu infrastrukturu, kuće često nisu priključene na struju, vodu ili kanalizaciju, a mnoge se obitelji suočavaju s poteškoćama u plaćanju komunalnog doprinosa.

Manjkava komunalna infrastruktura postaje i problem okoliša u situacijama kada nije adekvatno riješeno pitanje pristupa vodi i kanalizaciji, odnosno sanitarijama. Primijećen je i nedostatan nadzor ovlaštenih osoba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (npr. komunalni redar) nad stanjem i okolišem, kao i to da dio pripadnika romske nacionalne manjine prilikom obavljanja pojedinih aktivnosti u djelatnosti gospodarenja otpadom (skupljanje, prijevoz, obrada) ne poštuje propisani postupak u sustavu gospodarenja otpadom.

U svom djelokrugu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi dvije aktivnosti koje se odnose na provedbu postojeće Nacionalne strategije na lokalnoj i regionalnoj razini. Prva aktivnost odnosi se na prostorno planske poslove, odnosno poslove prostornog uređenja koje Ministarstvo ima u okviru svoje nadležnosti, a druga se aktivnost odnosi na ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada.

Obje su navedene aktivnosti međusobno povezane i utječu jedna na drugu jer uspješno okončani postupci ozakonjenja mogu biti jedan od preduvjeta za izradu i eventualne izmjene i dopune postojećih prostornih planova lokalnih jedinica za lokacije naseljene Romima te mogućnosti ukupnog komunalnog i drugog opremanja postojećih romskih naselja (vodovod, kanalizacija, opskrba električnom energijom, mreža javnog prijevoza i slično), a sve navedeno, protekom vremena, pospješuje integraciju romskih građevina / naselja u prostorne i funkcionalne sustave postojećeg naselja te samim time i integraciju romskog stanovništva.

Pored brojnih aktivnosti svih dionika na području stanovanja, nedavno istraživanje EUMIDIS II (2016) naznačuje dimenzije preostalih izazova na području kvalitete stanovanja i pristupa uslugama, pogotovo u usporedbi s općom populacijom (na temelju istraživanja EU-SILC 2014): prosječan broj prostorija po osobi u kućanstvima (Romi u Republici Hrvatskoj 0,7; opća populacija u Republici Hrvatskoj 1,1; prosjek Roma u državama članicama Europske unije 0,9), postotak osoba koje žive bez tekuće vode u kućanstvu (34 %, što je više od prosjeka obuhvaćenih država članica Europske unije, 30 %) ili postotak osoba koje žive u kućanstvu bez toaleta, tuša ili kupaonice (u Republici Hrvatskoj čak 52 %, u usporedbi s također visokih 46 % u ostalim državama članicama Europske unije). U tom svjetlu osobito je važna provedba pilot-programa integrirane regeneracije u Dardi. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, na pilot-području Grada Belog Manastira i Općine Darda planira financiranje projekta izgradnje kuća za potrebe stambenog zbrinjavanja Roma. Radi se o izgradnji 87 stambenih jedinica u romskom naselju koje se nalazi na području Općine Darda. Neprimjereni životni uvjeti važan su dio šireg socijalnog problema krajnjeg siromaštva te pitanja integracije romske zajednice.

Iznos predviđenih sredstava
19.958.823,00 kn

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Broj mjera: 1


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Broj mjera: 1


Cilj 5.3. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Broj mjera: 0


Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Broj mjera: 1Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Mjera 5.1.1. Podrška izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za lokacije naseljene Romima, odnosno aktivnosti prostorno-planskog...

Nositelj mjere: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Broj pokazatelja: 1


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Mjera 5.2.1. Izgradnja obiteljskih kuća u legaliziranom romskom naselju u Dardi

Nositelj mjere: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Broj pokazatelja: 1


Cilj 5.3. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Mjera 5.4.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...