Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Uključivanje u društveni i kulturni život
Opis strateškog područja

Na području uključivanja u društveni i kulturni život nastavljen je trend unaprjeđenja kvalitete programa koji doprinose očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta u cjelini te kvalitetnije integracije u zajednicu u kojoj žive. Nastavljeno je i obilježavanje manifestacija značajnih za romsku zajednicu na državnoj razini: Svjetskog dana Roma, Svjetskog dana romskog jezika te Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen na romskom groblju Uštica u Spomen području Jasenovac.

Ministarstvo kulture u kontinuitetu prepoznaje i podržava projekte koje su predložile pravne i fizičke osobe pripadnika nacionalnih manjina u okviru programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture, u sklopu programa glazbeno-scenske umjetnosti i kulturno umjetničkog amaterizma, za potporu izdavanju i otkup knjiga te unutar programa za međunarodnu kulturnu suradnju. Dosljednom provedbom redovitih aktivnosti Ministarstva kulture ostvaren je značajan napredak u oživljavanju i afirmaciji romske kulture unutar manjinske zajednice te u okviru hrvatske kulture u cjelini. Naročii je doprinos dan na temeljnom području kulture standardizaciji romskog jezika redovnim sufinanciranjem manifestacije Svjetski dan romskog jezika i izdavanjem zbornika radova učesnika manifestacije. Ovim poslom postavljeni su temelji za daljnji rad na kulturnom i obrazovnom polju za romsku nacionalnu manjinu. Proteklih godina uz značajnu potporu Ministarstva kulture realizirani su neki kapitalni projekti: "Povijest romske književnosti", "Gramatika romskog jezika", knjiga Romke narodne poslovice i studija "Romi u Hrvatskoj 1918. - 1941." Danijela Vojaka. Nakladnik ovih knjiga je Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara". Svake se godine podupire i otkupljuje gotovo svaka knjiga koja izađe na romskom jeziku. Ministarstvo kulture podupire i Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen.

Potporu važnim aktivnostima na ovom području redovito daje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, primjerice financiranjem znanstvenog projekta na temelju kojeg je 2015. godine objavljena studija "Stradanje Roma na području NDH 1941. - 1945." te potporom obilježavanju značajnih datuma. Savjet za nacionalne manjine i dalje daje ključan obol aktivnostima na ovom području sufinanciranjem udruga romske nacionalne manjine koje ostvaruju programe kulturne autonomije posvećene očuvanju izvorne romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastavlja s dodjelama financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma, a i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavaju o potporama lokalnim programima očuvanja i promicanja jezičnog i kulturnog identiteta.

Na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (održanim 31. svibnja 2015. godine) izabrano je ukupno 285 vijeća i 169 predstavnika nacionalnih manjina, od čega ukupno 27 vijeća i sedam predstavnika romske nacionalne manjine. Uz povećanje broja vijeća i predstavnika te razmjerno veliku izlaznost iznimno je važan povećan broj Romkinja u vijećima romske nacionalne manjine.

Kako bi se ojačali kapaciteti vijeća nacionalnih manjina za praćenje i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ali i savjetodavni kapaciteti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za aktivno sudjelovanje u razvoju vlastitih lokalnih zajednica, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tijekom 2016. i 2017. godine provodio je aktivnosti u okviru prve komponente projekta "Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini" programa IPA 2012. Rezultati GAP analize provedene u okviru tog projekta ukazuju na daljnje potrebe jačanja kapaciteta vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine za ispunjavanje njihove važne uloge.

Nastavljeni su i redoviti programi jačanja kapaciteta vijeća koje provode Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjet za nacionalne manjine, Ministarstvo uprave i Državna škola za javnu upravu, a u okviru druge komponente projekta "Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini" IPA 2012 vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini dodijeljeno je 75 računala (prema kriterijima koji su uključivali indeks razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korištenje javnog prostora i omogućen pristup internetu), od kojih su dva računala dodijeljena vijećima romske nacionalne manjine (Orehovica i Pribislavec).

Vijeće za elektroničke medije pridonijelo je intenziviranju informiranja o romskoj nacionalnoj manjini kao i afirmaciji romske kulture u svim javnim medijima raspisavši tri javna natječaja za raspodjelu sredstava Fonda za promicanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima jedna od kategorija na koju nakladnici mogu prijavljivati programe je i kategorija "Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj".

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastavio je organizirati seminare o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine, a očekuje se da će planirano unaprjeđenje sustava praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije utjecati na dostupnost informacija o pristupu lokalnim medijima.

U proteklom periodu provođeno je više aktivnosti čija su ciljna skupina bili mladi pripadnici romske nacionalne manjine, kao i Romkinje (poput Okruglog stola "Položaj Romkinja u Republici Hrvatskoj" u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, fokusirane grupe na temu položaja Romkinja u romskim naseljima i slično). Zamjetan je, također, i angažman jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i infrastrukturne investicije.

Iznos predviđenih sredstava
10.233.000,00 kn

Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Broj mjera: 2


Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Broj mjera: 2


Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Broj mjera: 2Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Mjera 6.1.1. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim...

Nositelj mjere: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 2


Mjera 6.1.2. Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija te o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima te...

Nositelj mjere: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 1


Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Mjera 6.2.1. Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)...

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 1


Mjera 6.2.2. Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicma lokalne i područne (regionalne)...

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 3


Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Mjera 6.3.1. Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Nositelj mjere: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 3


Mjera 6.3.2. Educirati romske udruga iz područja športa za uključivanje u natječaje za sufinanciranje športskih programa koje provodi Središnji državni ured za šport

Nositelj mjere: Ministarstvo turizma i sporta

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...