Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti
Opis strateškog područja

Kreiranje mjera u ovom strateškom području počiva najvećim dijelom na nalazima i preporukama vanjske evaluacije Nacionalne strategije. Nedostatnost nalaza evaluacije u kontekstu kreiranja mjera u ovom strateškom području nadopunjenji su zaključcima konzultativnih procesa koje je tijekom 2016. i 2017. godine provodio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru nekoliko projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije.

Preporuke vanjske evaluacije na kojima se temelje mjere u ovom strateškom području odnose se na potrebe:

  • financijskog osnaživanja provedbe na regionalnoj i lokalnoj razini;
  • definiranja polaznih vrijednosti tj. vrijednosti od kojih je moguće mjeriti učinak provedbe Nacionalne strategije, standardizacije i unaprjeđenja izvještavanja o provedbi te učinku provedbe;
  • revidiranja pokazatelja učinka provedbe Nacionalne strategije;
  • osnaživanja koordinacije između lokalne, regionalne i nacionalne razine;
  • izgradnje kapaciteta za praćenje i evaluaciju posebno kod pripadnika romske nacionlane manjine, ali i ostalih dionika te
  • povećanja kapaciteta Radne skupine i Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije.

Kako bi odgovorio na navedene potrebe, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je proveo projekt u okviru IPA 2012 programa pod nazivom "Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma". Projekt je sačinjavao tri ključne međusobno povezane komponente:

a) ekstenzivno terensko istraživanje u svim zajednicama/lokalitetima u kojima obitava 30 i više pripadnika romske nacionalne manjine s ciljem definiranja znanstveno utemeljenih podataka koji će omogućiti objektivno vrednovanje napretka do kojeg dovodi provedba akcijskih planova odnosno provedba Nacionalne strategije;

b) uspostavnu on-line platforme/alata za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi nacionalnih dokumenata usmjerenih uključivanju Roma kako prema nacionalnoj tako i europskoj razini, a aktivnosti planirane u tom smislu prate nastojanja Europske komisije vezano uz izradu uniformiranog načina praćenja napretka Okvira Europske unije za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine među državama članicama; te

c) edukaciju svih relevantnih dionika (uključujući pripadnike romske nacionalne manjine) s ciljem njihova obučavanja za korištenje uspostavljenog on-line alata te praćenje provedbe nacionalnih dokumenata.

S ciljem odgovaranja na potrebu financijskog osnaživanja provedbe na regionalnoj i lokalnoj razini, zatim potrebu osnaživanja koordinacije između lokalne, regionalne i nacionalne razine, kao i potrebu povećanja kapaciteta Radne skupine i Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planirao je prve dvije faze projekta "Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine" financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Iznos predviđenih sredstava
17.081.607,00 kn

Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Broj mjera: 5


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinaka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj mjera: 1Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Mjera 8.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 7


Mjera 8.1.2. Osnaživanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.1.3. Raspodjela financijskih sredstava pomoći za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.1.4. Poticaji i podrška programima i projektima jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i javnih ustanova

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Mjera 8.1.5. Poticaji i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinaka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 8.2.1. Povećanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece i žena pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Mjera 8.2.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 5


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Mjera 8.3.1. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Molimo pričekajte...